Oznámení podílníkům: Přestávka v oceňování ke konci roku 2014

12.12.2014

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo dne 11. 12. 2014 v 12:30 hodin v souladu s ustanovením § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

  • Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

(dále též jen „Fondy“), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování, a to s účinností od 29. 12. 2014 do 5. 1. 2015 včetně.

Posledním obchodním dnem v roce 2014, ke kterému budou vydány a odkoupeny podílové listy je úterý 23. 12. 2014.

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů je zejména soustředění činností Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, jako zejména:
-    kontrola účetnictví Fondů, ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku Fondů;
-    zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2014 představuje časově náročný proces, a to především z důvodu důkladné kontroly a rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů učiněných ze strany depozitáře Fondů;
-    uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií Fondů po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces;
-    v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.

V daném období, v němž Společnost rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů, je předpokládáno zvýšené riziko likvidity, jelikož podstatnou část portfolií Fondů tvoří fondy kolektivního investování, které mají během daného období často omezené odkupování, což může způsobit právě zhoršenou likviditu Fondů, negativně zkreslit ceny prodávaných aktiv a současně zvýšit náklady Fondů na zabezpečení dostatečné likvidity.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností budou zahájeny činnosti a procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.

Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude úterý 6. 1. 2015. Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Společnosti konaného dne 11. 12. 2014 naleznete ZDE.

 

Partners investiční společnost, a.s.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam