Oznámení podílníkům: rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

28.06.2016

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost") rozhodlo dne 28. 6. 2016 v 16:30 hodin v souladu s ustanovením
§ 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

 

Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

 

(dále též jen „Fondy"), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování, a to s účinností od 29. 6. 2016 do 4. 7. 2016 včetně.

Posledním obchodním dnem, ke kterému bude určena aktuální hodnota podílových listů Fondů, je úterý 28. 6. 2016.

Plán odkupů a vydávání podílových listů Fondů pro období 28. 6. 2016 až do
7. 7. 2016 je následující:

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů.

Žádosti o odkup podílových listů Fondů přijaté podle statutů Fondů ještě dne 28. 6. 2016 (tj. poslední rozhodný den před pozastavením) však Společnost zrealizuje za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 28. 6. 2016. Platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve
30. 6. 2016.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude čtvrtek
7. 7. 2016.

Společnost bude po obnovení vydávání a odkupování podílových listů postupovat v souladu s § 139 odst. 1 písm. b), tj. k žádostem o vydání nebo odkoupení podílových listů, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů Společnost nebude přihlížet.

Osoby, které takovou žádost podají, budou bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů vyzvány prostřednictvím emailové korespondence, aby svou žádost podaly znovu, pokud jejich zájem trvá, případně stvrdily, že jejich zájem o realizování pokynu trvá.

V případě podání následných pokynů investory, tj. zaslání finančních prostředků přímo na příslušné bankovní účty, budou podílníci průběžně kontaktování ze strany Společnosti s informací, že finanční prostředky byly poukázány v průběhu vyhlášeného pozastavení vydávání a odkupování podílových listů. Podílníci budou současně požádáni o neprodlené potvrzení a odsouhlasení trvání jejich zájmu o zainvestování takto poukázaných finančních prostředků postupem, kdy se má za to, že žádost byla podána ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů.

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů je zejména soustředění Společnosti na zahájení výkonu jednotlivých činností, kterými byly doposud pověřeny jiné společnosti, a to přímo prostřednictvím svých vlastních kapacit a za využití svých systémů a nově implementovaných procesů.

Po uplynutí doby, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů Fondů pozastavuje, bude Společnost vykonávat veškeré činnosti, které zahrnuje administrace a obhospodařování Fondů, tj. činnosti, kterými byly doposud pověřeny společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. a Pioneer Asset Management, a.s.

Výše uvedené společnosti, které byly doposud v souladu se zákonnými ustanoveními pověřeny výkonem některých činností, které zahrnuje administrace a obhospodařování Fondů, se v daném období přerušení vydávání a odkupování podílových listů budou soustředit zejména na závěrkové operace spojené s ukončením výkonu činnosti.

Společnost níže specifikuje důvody pro tzv. technickou přestávku:

kontrola účetnictví Fondů, ve smyslu přípravy mezitímní účetní závěrku Fondů;

zpracování mezitímní účetní závěrky, důkladná kontrola a rekonciliace položek účetní závěrky;

uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií Fondů po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony představují časově náročný proces;

řádné převzetí a zavedení konečných údajů do systémů Společnosti, systémové nastavení nových parametrů ve Společnosti a kontrola stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností budou zahájeny činnosti a procesy přímo Společností, kdy bude docházet i k řádnému výpočtu kurzů všech Fondů.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Společnosti konaného dne 28. 6. 2016 naleznete ZDE.

 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete, a těšíme se na další spolupráci.

Partners investiční společnost, a.s.

 

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam