Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

19.12.2018

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo dne 12. 12. 2018 v 15:30 hodin v souladu s ustanovením § 134 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

  • Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
  • Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

(dále též jen „Fondy“), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování, a to s účinností od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019 včetně.

Posledním obchodním dnem v roce 2018, ke kterému bude určena aktuální hodnota podílových listů Fondů a ke kterému budou vydány a odkoupeny podílové listy Fondů, je pátek 21. 12. 2018.

 

Plán odkupů podílových listů Fondů pro období 20. 12. 2018 až do 2. 1. 2019 je následující:

Žádosti o odkup doručené Společnosti dne 20. 12. 2018 Společnost zrealizuje za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 20. 12. 2018, přičemž platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 2. 1. 2019. Žádosti o odkup doručené Společnosti dne 21. 12. 2018 Společnost zrealizuje za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 21. 12. 2018, přičemž platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 3. 1. 2019.

Odkupy, které mají být realizovány, anebo žádosti o odkup doručené Společnosti ve dnech 27. 12. 2018 až 2. 1. 2019, Společnost zrealizuje za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 21. 12. 2018. Platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 3. 1. 2019.

Odkupy, které mají být realizovány, anebo žádosti o odkup doručené Společnosti dne 3. 1. 2019 a dále, již budou zpracovány standardně v souladu s ustanoveními uvedenými ve statutech Fondů.

 

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů jsou provozní důvody, zejména soustředění činností Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku. Společnost níže specifikuje důvody pro tzv. technickou přestávku:

-      kontrola účetnictví Fondů, ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku Fondů;

-      zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2018 představuje časově náročný proces, a to především z důvodu důkladné kontroly a rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů učiněných ze strany depozitáře Fondů;

-      uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií Fondů po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces;

-      v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.

V daném období, v němž Společnost rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů, je předpokládáno zvýšené riziko likvidity, jelikož podstatnou část portfolií Fondů tvoří fondy kolektivního investování, které mají během daného období často omezené odkupování, což může způsobit právě zhoršenou likviditu Fondů, negativně zkreslit ceny prodávaných aktiv a současně zvýšit náklady Fondů na zabezpečení dostatečné likvidity.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností budou zahájeny činnosti a procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.

 

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo vydání podílových listů, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

 

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude čtvrtek 3. 1. 2019.

Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá a odkoupí podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za poslední známou aktuální hodnotu před pozastavením vydávání a odkupování podílových listů Fondů.

 

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Společnosti konaného dne 12. 12. 2018 naleznete ZDE.

 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2018, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2019.

 

Partners investiční společnost, a.s.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam