Partners Bond Opportunity

Cílem fondu Partners Bond Opportunity je dosažení zhodnocení majetku nad úroveň výnosu bankovních vkladů, přičemž těžištěm portfolia fondu jsou investice do konzervativnějších investičních nástrojů, jako jsou dluhopisy a termínové vklady.

Fond Partners Bond Opportunity nabízí investiční příležitost pro klienty, kteří jsou ochotni akceptovat riziko zvýšené nad úroveň státních dluhopisů, a kteří hledají s tím spojené vyšší možné zhodnocení prostředků, a to mimo akciové trhy. Fond je vhodný pro investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří mají zájem především o participaci na dění na dluhopisových trzích.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark), ani nekopíruje žádný určitý index a klade důraz na diverzifikaci.

Fond bude investovat do investičních nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů států, finančních institucí a korporací a jiných obdobných investičních nástrojů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a srovnatelnými zahraničními investičními fondy specializovanými na dluhopisové investice. Investice nejsou omezeny žádným způsobem na určité hospodářské odvětví, stát či region, jinou část trhu nebo na určitý druh aktiv. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating).

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje, aby zajistil fond proti měnovému riziku cizoměnových investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

 

 

Základní údaje o fondu

Název fondu

 

Obhospodařovatel fondu

Partners BOND OPPORTUNITY, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Auditor fondu

Místo obchodní registrace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Česká republika

Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1387433912 / 2700

Zahájení výpočtu fondového kapitálu

10. 10. 2018

Minimální výše investice

500 Kč

Minimální výše následných investic

500 Kč

Minimální výše odkupu

3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč

Nákupní poplatek (přirážka)

max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Poplatek při zpětném odkupu

max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování (je již promítnut do kurzu podílového listu)

max. 1,5 %, aktuální výše 0,5 %

NID fondu

75161087

ISIN

CZ 0008475662

Cenný papír

podílový list zaknihovaný na jméno

Nominální hodnota

1 Kč

Aktuální cena podílového listu platná k datu 20.2.2019: 1,0063 Kč

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)

1 týden 0.16
1 měsíc 0.44
3 měsíce 0.44
6 měsíců N/A
Od počátku roku 0.39
1 rok N/A
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení 0.63

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení N/A

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 

Právní upozornění

Toto je upozornění Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na činnost základě povolení České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmětem podnikání Partners IS je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Upozornění se týká činnosti Partners IS, administrovaných a obhospodařovaných fondů a obsahu internetových stránek www.partnersis.cz. Partners IS podléhá dohledu České národní banky. Více informací o dohledu včetně seznamu dohlížených subjektů naleznete na www.cnb.cz.

Celé znění naleznete zde.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam