Partners Dividend Selection

Cílem fondu Partners Dividend Selection je zhodnocení podílových listů prostřednictvím přímých investic do vybraného portfolia akcií obchodovaných především na vyspělých trzích v USA a v Evropě. Investiční strategie se soustředí především na tituly vyplácející dividendy. Dostatečná diverzifikace investic je dosahována nejen limity na velikost jednotlivých pozic, ale také rozložením mezi jednotlivé regiony a sektory.

Strategie fondu je dynamická a je vhodná pro klienty s delším investičním horizontem či pro klienty s nízkou averzí k riziku. Investor musí být ochoten akceptovat vyšší kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u dluhopisového fondu či smíšeného fondu.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci nejen mezi jednotlivé akciové tituly, ale také mezi různé regiony. Portfolio manažer má možnost v rámci investičních limitů daných statutem ovlivnit podíly jednotlivých zemí.

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnových investic.

Investor fondu by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií a s obvyklou kolísavostí (volatilitou) cen na akciových trzích, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 5 let. Investor by měl mít předpoklady zachovávat investiční disciplínu a měl by mít vysokou odolnost proti investičnímu stresu a neměl by mít tendenci podléhat emocionálně motivovanému chování, jež investiční stres vyvolává.

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

 

 

Základní údaje o fondu

Název fondu

 

Obhospodařovatel fondu

Partners DIVIDEND SELECTION, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Auditor fondu

Místo obchodní registrace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Česká republika

Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2113350508/2700

Zahájení výpočtu fondového kapitálu

21. 6. 2017

Minimální výše investice

500 Kč

Minimální výše následných investic

500 Kč

Minimální výše odkupu

3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč

Nákupní poplatek (přirážka)

max. 5 %, aktuální výše se řídí ceníkem

Poplatek při zpětném odkupu

max. 5 %, aktuální výše se řídí ceníkem

Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování        (je již promítnut do kurzu podílového listu)

max. 2 %, aktuální výše 1,5 %

NID fondu

75160307

ISIN

CZ0008475084

Cenný papír

podílový list zaknihovaný na jméno

Nominální hodnota

1 Kč 

Aktuální cena podílového listu platná k datu 20.2.2019: 0,9540 Kč

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)

1 týden 1.23
1 měsíc 3.33
3 měsíce 2.54
6 měsíců -4.94
Od počátku roku 9.9
1 rok -0.88
2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení -4.6

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky N/A
3 roky N/A
5 let N/A
Od založení -2.78

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 

Právní upozornění

Toto je upozornění Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na činnost základě povolení České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmětem podnikání Partners IS je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Upozornění se týká činnosti Partners IS, administrovaných a obhospodařovaných fondů a obsahu internetových stránek www.partnersis.cz. Partners IS podléhá dohledu České národní banky. Více informací o dohledu včetně seznamu dohlížených subjektů naleznete na www.cnb.cz.

Celé znění naleznete zde.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam