Partners Universe 6

Cílem fondu Partners Universe 6 je nabídnout klientovi konzervativnější cestu investování do cenných papírů. Výchozí podíl rizikové složky tvoří pouze 15 % z celého investičního portfolia. Strategie fondu je konzervativní, a tedy obsahuje převážně kvalitní dluhopisy s ratingem v investičním stupni.

Fond Partners Universe 6 nabízí investiční příležitost pro klienta s kratším investičním horizontem či konzervativnějším rizikovým profilem.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci. Široké investiční limity naopak umožňují odlišit se od čistě pasivních fondů kopírujících indexy, portfolio manager má flexibilní přístup k řízení portfolia podle aktuální situace na finančním trhu.

Konzervativní část portfolia tvoří především standardní instrumenty peněžního trhu, jako jsou bankovní depozita či pokladniční poukázky a dále české státní dluhopisy a kvalitní korporátní dluhopisy. Podíl rizikové složky se může pohybovat mezi 5 - 35 % portfolia a zahrnuje především podílové listy akciových fondů bez omezení na konkrétní region či odvětví. Fond může dále nakupovat akcie, podílové listy jakýchkoliv fondů, včetně zaměření na high-yield dluhopisy či komodity.

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a bude používat nástroje, aby zajistil fond proti měnovému riziku cizoměnových investic.

Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

 

 

Základní údaje o fondu

Název fondu

 

Obhospodařovatel fondu

Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Auditor fondu

Místo obchodní registrace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Česká republika

Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2106990208 / 2700

Zahájení výpočtu fondového kapitálu

11. 6. 2012

Minimální výše investice

500 Kč

Minimální výše následných investic

500 Kč

Minimální výše odkupu

3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč

Nákupní poplatek (přirážka)

max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Poplatek při zpětném odkupu

max. 3%, aktuální výše se řídí ceníkem

Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování (je již promítnut do kurzu podílového listu)

max. 1,2 %, aktuální výše 1%

NID fondu

8880225651

ISIN

CZ 0008473709

Cenný papír

podílový list zaknihovaný na jméno

Nominální hodnota

1 Kč

Aktuální cena podílového listu platná k datu 20.2.2019: 1,0669 Kč

Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)

1 týden 0.35
1 měsíc 1.08
3 měsíce 1.28
6 měsíců -1.07
Od počátku roku 2.73
1 rok -1.6
2 roky -1.67
3 roky 2.77
5 let 1.39
Od založení 6.69

Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.):

2 roky -0.84
3 roky 0.92
5 let 0.28
Od založení 0.97

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 

Právní upozornění

Toto je upozornění Partners investiční společnosti, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také „Partners IS“), která je investiční společností vykonávající na činnost základě povolení České národní banky ze dne 19. 11. 2010 č. Sp/2010/769/571 podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmětem podnikání Partners IS je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).

Upozornění se týká činnosti Partners IS, administrovaných a obhospodařovaných fondů a obsahu internetových stránek www.partnersis.cz. Partners IS podléhá dohledu České národní banky. Více informací o dohledu včetně seznamu dohlížených subjektů naleznete na www.cnb.cz.

Celé znění naleznete zde.

Zeptejte se
Volejte zdarma 800 63 63 63
Navštivte nás: Klientská centra v ČR

Praha
Brno
České Budějovice

celý seznam