Co vás zajímá?

Možná vám dotaz zodpoví naše FAQ.

Užitečné otázky a odpovědi

K uskutečnění investice je potřeba vyplnit vstupní formulář „Rámcovou smlouvu“ (a další příslušné dokumenty, jestli je to v daném případě požadováno, např. v případě PO nebo nezletilé osoby – viz Statut fondu). Správnost a úplnost údajů na vstupních formulářích musí být ověřena oprávněnou osobou (např. investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce) nebo úředně. Shoda originálů listin a jejich přiložené kopie musí být ověřena úředně nebo oprávněnou osobou. Následně převeďte správně a úplně identifikovanou částku na příslušný bankovní účet.

Aktuální hodnota Podílového listu ke dni D je stanovena následující pracovní den (tzv. den zpracování, D+1) na základě ocenění majetku ve Fondu ke dni D. Aktuální hodnota Podílového listu se zaokrouhluje vždy na čtyři desetinná místa. Aktuální hodnota Podílového listu je stanovena vždy s platností pro každý pracovní den a je k dispozici v sídle investiční společnosti a na www.partnersis.cz následující pracovní den po dni zpracování (D+2).

Identifikace platby a číslo bankovního účtu závisí na Vámi zvolených fondech, do kterých chcete investovat. Čísla účtů pro investice naleznete u jednotlivých fondů na formuláři Rámcová smlouva. Do variabilního symbolu platby uveďte číslo smlouvy, není-li již vyplněno. Investice je možné provádět výhradně bezhotovostním převodem.

Minimální výše jakékoliv investice je 500,- Kč.

Ne, v případě následné investice již nemusíte znovu vyplňovat formulář. Stačí jen poukázat platbu se správnou a úplnou identifikací na příslušný bankovní účet.

Aktuálně jsou vstupní poplatky u všech našich fondů nulové. Veškeré poplatky jsou uvedeny v Ceníku.

Jakmile obdržíme v pořádku Vaši platbu a v případě první investice také příslušný vstupní formulář Rámcové smlouvy, proběhne vypořádání. Následně od nás obdržíte prostřednictvím emailu, kterým si ověříme Vaši identitu, informace o přístupu do klientské sekce systému "Moje investice", který naleznete na hlavní straně našich webových stránek.

Ano, pokud společnost Partners IS eviduje Vaši e-mailovou adresu, jsou výpisy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O zpětný odkup Vašich podílových listů můžete požádat kdykoliv, na základě formuláře Žádosti o zpětný odkup. Jakmile obdržíme v pořádku a úplně vyplněný formulář, proběhne vypořádání zpětného odkupu za příslušnou aktuální hodnotu podílového listu. Finanční prostředky Vám budou zaslány na Vámi uvedený bankovní účet. Aktuální výši odkupního poplatku naleznete v Ceníku.

Odkupní cena je určena vždy ke dni, kdy investiční společnost obdržela správně a úplně vyplněný a ve smyslu Statutu řádně ověřený a podepsaný originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů), za předpokladu, že originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) byl podílníkem doručen do 19:00 hodin daného dne; pokud byl originál žádosti o odkup podílových listů (včetně všech příslušných dokumentů) doručen po 19:00 hodině daného dne, je odkupní cena určena až k následujícímu pracovnímu dni.

Minimální výše pro odkup činí 3.000,- Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3.000,- Kč. Další informace naleznete v platném Ceníku a Statutu.

Je potřeba vyplnit formulář Žádost o změnu údajů, touto žádostí lze provést především změnu emailové adresy, adresy trvalého pobytu/sídla, korespondenční adresy, nahlášení nového čísla dokladu totožnosti apod.

Vyplněním příslušného formuláře Žádost o převod, který slouží ke změně majitele podílových listů, např. na základě darování nebo kupní smlouvy. K převodu je potřeba vyplnit vstupní smlouvu (Rámcová smlouva) a investiční dotazník (pokud se jedná o nového klienta).

Vyplněním formuláře Žádost o výměnu, která slouží pro uskutečnění výměny podílových listů mezi fondy Partners.