ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věříme v poctivou
práci a férový
přístup

Udržitelnost

Integrace rizik udržitelnosti

Informace podle článku 3 nařízení (EU) 2019/2088

Rizikem udržitelnosti se rozumí událost či stav týkající se aspektů životního prostředí, sociálních otázek nebo správy a řízení společnosti, jejíž výskyt by mohl mít nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Mezi rizika udržitelnosti řadíme následující kategorie rizik:

  • Environmetální rizika. Souvisejí se zmírňováním klimatu, přizpůsobováním se změně klimatu a přechodem na nízkouhlíkové hospodářství, ochranou biologické rozmanitosti, nakládáním se zdroji, odpady a dalšími škodlivými emisemi.
  • Sociální rizika. Týkají se pracovních a bezpečnostních podmínek a dodržování uznávaných pracovních norem, dodržování lidských práv a bezpečnosti výroby.
  • Rizika v oblasti správy a řízení. Souvisejí s povinnostmi orgánů společnosti a dalších pracovníků v postupování s náležitou péčí, s opatřeními pro boj proti úplatkářství a dodržováním právních předpisů.

Výše popsaná rizika chápeme zejména jako součást stávajících kategorií rizik (např. tržní riziko) a řídíme jej v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Při investičním rozhodování zohledňujeme vyloučené rizikové činnosti popsané níže. V rámci investičních procesů rozvíjíme postupy pro sběr dat, jejich analýzu a identifikaci příslušných rizik. Při zvažování investice získáváme ESG data z veřejně dostupných zdrojů, porovnáváme také ESG ratingy jednotlivých agentur a další dílčí ukazatele. Jednotlivé agentury mají odlišné metodiky, a proto je žádoucí mít porovnání z více zdrojů.

Vedle interních postupů využíváme rovněž analýzy externího dodavatele, který pro nás čtvrtletně zpracovává screening jednotlivých portfolií fondů. Mezi základní údaje, které nám tento screening poskytuje, patří procentuální údaj o tom, jaká část aktiv v daném fondu sleduje udržitelné cíle (dark green) nebo prosazuje environmentální a sociální vlastnosti (light green). Dalším významným údajem je ESG skóre té části portfolia, která vykazuje „zelené“ vlastnosti. ESG skóre je hodnoceno na stupnici od 0 do 10, přičemž čím je hodnota skóre vyšší, tím jsou aktiva v daném fondu z hlediska udržitelnosti kvalitnější. Screening nám rovněž poskytuje informace o jednotlivých oblastech, tj. oblasti enviromentální, sociální a oblasti správy a řízení společnosti. V oblasti environmentální máme k dispozici údaje o uhlíkově stopě jednotlivých společností, do jejichž cenných papírů investujeme. Dále nám screening poskytuje informace o tom, na kolik jednotlivé společnosti plní klimatické cíle Pařížské dohody, zejména co se týče snižování růstu teploty. Zajímavou informací je pak údaj o přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, tj. na kolik plní tento cíl společnosti, do kterých naše fondy investují. Tyto údaje postupně zpracováváme a rozšiřujeme rozsah oblastí, ke kterým získáváme údaje.

Při výběru investic zohledňujeme případně prioritizujeme investice do aktiv, ke kterým jsou dostupná ESG data. Přístup jednotlivých fondů je popsán ve statutu příslušného fondu. Při investičním rozhodování naopak vylučujeme investice do činností, které nejsou v souladu s cíli ESG, případně vykazují informace, které odporují smyslu ESG. Jedná se zejména o:

  • společnosti s vysokým obratem z jaderné energie,
  • společnosti s vysokým obratem z těžby uhlí,
  • společnosti pracující s geneticky upravenými potravinami,
  • společnosti využívající dětskou práci
  • společnosti využívající korupci.

Další informace jsou dostupné v dokumentu Politika v oblasti udržitelnosti.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

podle článku 4 nařízení (EU) 2019/2088

Účastník finančního trhu Partners investiční společnost, a.s., LEI: 31570010000000004072.

Shrnutí

Partners investiční společnost, a.s., LEI: 31570010000000004072, (dále jen „Společnost“) zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení je konsolidovaným prohlášením o hlavních nepříznivých dopadech Společnosti na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se týká referenčního období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Jsme přesvědčení, že odpovědné investování se nevylučuje s dosažením významné výkonnosti. Zakládáme si na výběru kvalitních společností nejen po finanční stránce, tj. atraktivní ocenění nebo silná rozvaha, ale i těch, jejichž nefinanční faktory (transparentně informují o svém přístupu k udržitelnosti) mohou z dlouhodobého hlediska zlepšit výnosy.

Postupně začleňujeme do procesu investičního rozhodování konkrétní faktory, parametry a metriky. V současnosti vycházíme při investičním rozhodování z veřejně dostupných informací a rovněž využíváme externí dodavatele pro screening jednotlivých portfolií. Dostupnost a kvalita dat jsou však odlišné u různých tříd aktiv.

Záměrem Společnosti je nabídnout investorům širokou nabídku produktů, ze kterých si bude moci vybrat dle svých preferencí v závislosti na tom, zda projeví zájem o udržitelnost. V nabídce jsou jak fondy, které částečně prosazují enviromentální a sociální vlastnosti (tyto se pro zjednodušení označují také jako light green), tak i fondy, které udržitelnost vůbec nezohledňují. Produkty, které sledují udržitelné cíle (tzv. dark green), společnost prozatím nenabízí. Důvodem je dostupnost relevantních dat týkajících se ESG vlastností aktiv, do kterých mohou fondy investovat. Toto omezení vnímáme i v případě light green fondů, které hodláme postupně diferenciovat i z hlediska ESG. Problematika se postupně vyvíjí směrem k lepší dostupnosti dat a věříme, že s postupným rozšiřováním informací o našem přístupu k udržitelnosti, se stane naše nabídka pro investory přehlednější a atraktivnější.

Data v tabulce uvedené níže vycházejí ze dvou zdrojů, a to z analýzy externího dodavatele a z dat zveřejněných společnostmi, do nichž fondy obhospodařované Společností investují. Výpovědní hodnota těchto dat je omezená z důvodu nedostupnosti informací v oblasti ESG v případě kategorií některých investičních nástrojů, případně neúplnosti informací, které o sobě společnosti zveřejňují.

Společnost se v roce 2023 zaměřila na zlepšení dostupnosti ESG dat a to rozšířením zdrojů, ze kterých jsou tato data čerpána. Dále se Společnost postupně zvyšuje podíl investic do společností, které transparentně zveřejňují ESG data.

 

Popis politik pro identifikaci a prioritizaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Společnost upravuje postupy v oblasti udržitelnosti ve vnitřním předpisu Pravidla zohledňování faktorů udržitelnosti. Tento předpis dále upravuje přístup k řízení rizik udržitelnosti a začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování. Odpovědným úsekem je Úsek risk managementu. Integraci faktorů udržitelnosti do investičního rozhodování provádí Úsek obchodní strategie a obhospodařování. V rámci produktového řízení jsou produkty z hlediska udržitelnosti rozděleny na fondy podle článku 6 SFDR, článku 8 (light green) a článku 9 (dark greeen). Společnost ve sledovaném období nenabízela produkty podle článku 9. V procesu nastavení investiční strategie hraje významnou roli investiční výbor, který se schází jednou měsíčně. Investiční výbor vyhodnocuje vývoj na trhu v uplynulém měsíce, výsledky hospodaření jednotlivých fondů a rovněž vyhodnocuje investiční strategii. Tato strategie stanovena na obecné úrovni. Realizaci strategie provádí jednotlivý portfolio manažeři. Před provedením investičního rozhodnutí portfolio manažer provádí vyhodnocení vhodnosti nákupu či prodeje aktiv i z hlediska udržitelnosti. Portfolio manažeři využívají veřejné dostupné informace a především ESG ratingy (MSCI, Sustainalytics).

Nezanedbatelnou roli v investičním procesu z hlediska udržitelnosti hraje ESG analýza, kterou zpracovává externí dodavatel na fondech kolektivního investování obhospodařované Společností. Výsledkem screeningu portfolii jsou je ESG coverage jednotlivých fondů, a dále celkové a dílčí ratingy založené na metodice MSCI.

Politiky zapojení

Zásady výkonu hlasovacích práv jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti a jsou součástí dokumentu Plnění informačních povinností. Za výkon hlasovacích práv je odpovědný portfolio manažer, který spravuje příslušný fond.

Odkazy na mezinárodní standardy

Společnost se zaměřuje zejména na Pařížskou dohodu o klimatu. Cílem Pařížské dohody je omezit globální oteplování výrazně pod 2 °C nad předindustriální úroveň. Metrika Implied Temperature Rise společnosti MSCI poskytuje informaci o tom, jak se společnosti a investiční portfolia shodují ke globálním klimatickým cílům prostřednictvím konceptu uhlíkového rozpočtu.

Historické srovnání

Údaje za období 1.1.2021 až 31.12.2021 nejsou dostupné. První srovnání bude k dispozici až v prohlášení za rok 2023.

Informace podle článku 10 nařízení (EU) 2019/2088

Informace zveřejňované podle článku 10 nařízení (EU) 2019/2088 jsou dostupné u fondů, které prosazují enviromentální a sociální vlastnosti. U níže uvedených fondů je rovněž dostupná předsmluvní informace k udržitelnosti, která je přílohou statutu fondu, a pravidelné roční informace k udržitelnosti.

Partners Universe 10

Partners Univers 13

Simplea Global Equity ESG – třída CZK

Simplea Global Equity ESG – třída EUR

Partners 7 Stars  

Partners Dividend Selection

Potřebujete poradit?

Nechte nám na sebe kontakt nebo zavolejte na číslo
800 023 040. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 19:00 a v pátek od 8:30 do 17:00